×


Ochrana soukromých údajů

Pokud tento televizor nepoužíváte (z důvodu vrácení, prodeje, vyhození nebo darování), věnujte prosím pozornost ochraně vašich zákaznických dat v přístroji

 1. Pokud televizor funguje dobře, resetujte prosím všechny osobní údaje;
 2. Pokud chcete nefunkční televizor vyhodit, odinstalujte předtím prosím základní desku, kterou si buď uchovejte nebo odešlete do našeho servisního střediska, kde bude bezpečně zlikvidována;
 3. Pokud vrátíte televizor ho servisního centra na opravu, prosím požádejte personál o resetování přístroje po opravě. Naše servisní středisko nikdy nebude používat vaše osobní údaje nelegálně.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

(A)   Toto prohlášení

 

Shrnutí – toto prohlášení

Toto prohlášení vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje. Toto prohlášení může být kdykoli případně doplněno nebo aktualizováno, a proto prosím pravidelně kontrolujte jeho aktuální verzi.

 

Toto prohlášení je vydáno skupinou Hisense Group („Hisense“, „my“, „nás“ a „naše“) a je určeno osobám mimo naší organizaci, se kterými interagujeme, včetně zákazníků, návštěvníků našich stránek, jiných uživatelů našich výrobků nebo služeb a návštěvníků v našich prostorách (společně označovaných jako „vy“). Definované termíny použité v tomto prohlášení jsou vysvětleny v části (R) níže.

 

Informace o příslušných správcích podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v části (Q) níže.

 

Toto prohlášení může být kdykoli doplněno nebo aktualizováno, aby zohledňovalo změny v našich postupech, co se týče zpracování osobních údajů, nebo změny platných zákonů. Přečtěte si prosím toto prohlášení pozorně a pravidelně kontrolujte tuto stránku za účelem prostudování veškerých změn, které případně uděláme v souladu s podmínkami tohoto prohlášení.

 

(B)   Shromažďování osobních údajů

 

Shrnutí – Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme: když jsou nám tyto údaje poskytnuty (např. když nás kontaktujete); v průběhu našeho vztahu s vámi (např. když si něco kupujete); když osobní údaje zveřejníte (např. když se o nás vyjádříte na sociálních sítích); když si stáhnete, nainstalujete nebo použijete jakékoli z našich aplikací; když navštívíte naše stránky; když se zaregistrujete k používání jakýchkoli z našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb nebo když interagujete s jakýmkoli externím obsahem nebo reklamou na stránkách nebo v aplikaci. Osobní údaje o vás můžeme rovněž získat od třetích osob (např. od orgánů činných v trestním řízení).

 

Shromažďování osobních údajů: Osobní údaje o vás shromažďujeme z následujících zdrojů:

 • Údaje, které jsou nám poskytnuty: Osobní údaje získáváme, když jsou nám poskytnuty (např. když nás kontaktujete e-mailem nebo telefonem nebo jakýmkoli jiným způsobem nebo když nám dáte vaši vizitku).
 • Údaje získané na základě vztahu: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme v průběhu našeho vztahu s vámi (např. když poskytujeme službu vám nebo vašemu zaměstnavateli).
 • Údaje, které jste zveřejnili: Shromažďujeme nebo získáváme osobní údaje, které se prokazatelně rozhodnete zveřejnit, například prostřednictvím sociálních sítí (např. můžeme získávat informace z profilu (profilů) vašich sociálních sítí, když zveřejníte příspěvek o nás).
 • Údaje z aplikací: Osobní údaje shromažďujeme a získáváme, když si stáhnete nebo používáte jakékoli z našich aplikací nebo když používáte naše chytré televize (Smart TV) a jiné výrobky.
 • Údaje ze stránek: Osobní údaje shromažďujeme a získáváme, když navštívíte některé z našich stránek nebo použijete některé prvky nebo prostředky dostupné na stránkách nebo jejich prostřednictvím.
 • Registrační údaje: Osobní údaje shromažďujeme a získáváme, když používáte nebo se zaregistrujete k používání jakýchkoli z našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb.
 • Informace o obsahu a reklamách: Pokud se rozhodnete interagovat s jakýmkoli externím obsahem nebo reklamou na stránkách nebo v aplikaci, získáváme osobní údaje o vás od příslušné třetí osoby.
 • Informace od třetích osob: Osobní údaje shromažďujeme a získáváme od třetích osob, které nám je poskytnou (např. agentury hodnotící bonitu, orgány činné v trestním řízení apod.).

 

(C)   Vytváření osobních údajů

 

Shrnutí – Vytváření osobních údajů

Vytváříme osobní údaje o vás (např. záznamy vašich interakcí s námi).

 

Rovněž vytváříme osobní údaje o vás za určitých okolností, například záznamy vašich interakcí s námi a informace o historii vašich nákupů.

 

(D)   Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 

Shrnutí – Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracováváme: vaše osobní údaje (např. vaše jméno); demografická data (např. váš věk); vaše kontaktní údaje (např. vaši adresu); záznamy vašich souhlasů; informace o nákupech; informace o platbách (např. vaši fakturační adresu); informace o našich stránkách a aplikacích (např. typ zařízení, které používáte); informace o vašem zaměstnavateli (je-li to relevantní); informace o vašich interakcí s naším obsahem nebo reklamou a veškeré názory, jaké nám sdělíte.

 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů o vás:

 • Osobní údaje: křestní jméno (jména); preferované jméno a fotografie.
 • Demografická data: pohlaví; datum narození / věk; státní občanství; oslovení; titul a jazykové preference.
 • Kontaktní údaje: korespondenční adresa; zasílací adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa; informace o případných osobních asistentech; informace o aplikacích pro zasílání okamžitých zpráv; informace o online konverzacích a informace o sociálních sítích.
 • Záznamy souhlasů: záznamy veškerých souhlasů, které jste nám dali, společně s datem a časem, způsobem udělení souhlasu a jakýmikoli souvisejícími informacemi (např. předmět souhlasu).
 • Informace o nákupech: záznamy o nákupech a cenách; jméno příjemce, adresa, kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Informace o platbách: záznamy o fakturách; záznamy o platbách; fakturační adresa; způsob platby; číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty; jméno držitele karty nebo účtu; bezpečnostní informace o kartě nebo účtu; datum, od kdy je karta platná; datum vypršení platnosti karty; údaje BACS; údaje SWIFT; číslo IBAN; výše platby; datum platby a záznamy o šecích.
 • Informace týkající se našich stránek a aplikací: typ zařízení; operační systém; druh prohlížeče; nastavení prohlížeče; IP adresa; IP adresa WAN; adresa MAC; nastavení jazyka; data a časy připojení ke stránkám; statistika používání aplikací; nastavení aplikací; data a časy připojení k aplikaci; data o umístění a jiné technické komunikační informace (z nichž některé mohou představovat osobní údaje); uživatelské jméno; heslo; bezpečnostní přihlašovací údaje; data o používání; agregované statistické údaje.
 • Informace o zaměstnavateli: když s námi interagujete jako zaměstnanec třetí osoby, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa vašeho zaměstnavatele, pokud je to relevantní.
 • Údaje týkající se obsahu a reklam: záznamy o vašich interakcích s naší online reklamou a obsahem, záznamy o reklamách a obsahu, které se vám zobrazují na stránkách nebo obrazovkách aplikace, a veškerých vašich případných interakcích s tímto obsahem a reklamou (např. přejetí myší, kliknutí myší, jakékoli částečně nebo úplně vyplněné formuláře) a veškerých interakcích s dotykovou obrazovkou.
 • Názory: veškeré názory, které se nám rozhodnete poslat nebo o nás zveřejnit na sociálních sítích.

 

(E)   Citlivé osobní údaje

 

Shrnutí – Citlivé osobní údaje

Nesnažíme se shromažďovat ani jinak zpracovávat citlivé osobní údaje. Pokud potřebujeme zpracovávat citlivé osobní údaje k oprávněným účelům, činíme tak v souladu s platnými zákony.

 

Při naší běžné činnosti se nesnažíme shromažďovat ani jinak zpracovávat citlivé osobní údaje. Pokud je někdy třeba zpracovávat citlivé osobní údaje z jakéhokoli důvodu, vycházíme přitom z jednoho z následujících právních základů:

 • Dodržování platných zákonů: Vaše citlivé osobní údaje můžeme případně zpracovávat, pokud je toto zpracování vyžadováno nebo povoleno platnými zákony (např. za účelem splnění našich povinností vykazování diverzity);
 • Odhalování a prevence trestných činů: Vaše citlivé osobní údaje můžeme případně zpracovávat, pokud je toto zpracování nezbytné k odhalování nebo prevenci trestných činů (např. prevence podvodu);
 • Založení, uplatňování nebo obhajoba právních nároků: Vaše citlivé osobní údaje můžeme případně zpracovávat, pokud je toto zpracování nezbytné k založení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo
 • Souhlas: Vaše citlivé osobní údaje můžeme případně zpracovávat, pokud jsme v souladu s platnými zákony získali váš předchozí výslovný souhlas před zpracováním vašich citlivých osobních údajů (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).

 

Pokud nám poskytnete citlivé osobní údaje, musíte se ujistit, zda nám ze zákona smíte tyto údaje poskytnout, a musíte se ujistit, zda se na zpracování těchto citlivých osobních údajů vztahuje platný právní základ.

 

(F)   Účely zpracování a právní základy pro zpracování

 

Shrnutí – Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: abychom vám poskytovali naše stránky, aplikace, výrobky a služby; abychom vykonávali naši obchodní činnost; abychom s vámi mohli komunikovat; abychom mohli řídit naše IT systémy; z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti; za účelem finančního řízení; provádění průzkumů; zajištění bezpečnosti našich prostor a systémů; provádění šetření, je-li to třeba; dodržování platných zákonů; zlepšování našich stránek, aplikací, výrobků a služeb a za účelem náboru pracovníků a vyřizování žádostí o místo.

 

Účely, za kterými zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými zákony, a právní základy tohoto zpracování jsou následující:

 

Činnost při zpracování

Právní základ pro zpracování

Poskytování stránek, aplikací, výrobků a služeb: poskytování našich stránek, aplikací, výrobků a služeb; poskytování stránek, aplikací, výrobků a služeb na požádání; poskytování propagačních předmětů na požádání a komunikace s vámi v souvislosti s těmito stránkami, aplikacemi, výrobky nebo službami.

 
 • · Zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo s kroky před uzavřením smlouvy s námi; nebo
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem poskytování našich služeb (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
 Výkon naší obchodní činnosti: provoz a správa našich stránek, našich aplikací, našich výrobků a našich služeb; poskytování obsahu pro vás; zobrazování reklam a jiných informací pro vás; komunikace a interakce s vámi prostřednictvím našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb a informování vás o změnách jakýchkoli našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb.  
 • · Zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo s kroky před uzavřením smlouvy s námi; nebo
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem kontaktování vás, vždy za podmínky dodržení platných zákonů (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
Komunikace a marketing: komunikace s vámi jakýmikoli prostředky (včetně e-mailu, telefonu, textových zpráv, sociálních sítí, poštou nebo osobně) ohledně novinek a jiných informací, o které byste mohli mít zájem, vždy ovšem za podmínky získání vašeho předchozího souhlasu, pokud je to vyžadováno podle platných zákonů; vedení a aktualizace vašich kontaktních údajů, kde je to vhodné; a získání vašeho předchozího souhlasu, je-li požadován.
 • · Zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo s kroky před uzavřením smlouvy s námi; nebo
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem kontaktování vás, vždy za podmínky dodržení platných zákonů (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
 Řízení IT systémů: řízení a provoz našich komunikačních, IT a bezpečnostních systémů a audity (včetně bezpečnostních auditů) a monitorování těchto systémů.  
 • · Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; nebo
 • Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem řízení a udržování našich komunikačních a IT systémů (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody).
 Zdraví a bezpečnost: posuzování zdraví a bezpečnosti a vedení evidence a plnění souvisejících zákonných povinností.  
 • · Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; nebo
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem řízení a udržování našich komunikačních a IT systémů (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu důležitých zájmů jakékoli fyzické osoby.
 Finanční řízení: prodej; finance; korporátní audit a řízení obchodníků.  
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem řízení a udržování finančních záležitostí naší firmy (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
 Průzkumy: kontaktování vás za účelem získání vašich názorů na naše stránky, aplikace, výrobky nebo služby.  
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem provádění průzkumů, zpráv o spokojenosti a tržního průzkumu (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
 Bezpečnost: fyzické zabezpečení našich prostor (včetně evidence návštěv našich prostor); záznamy kamerových (CCTV) systémů a elektronické zabezpečení (včetně evidence přihlášení a informací o přístupu).  
 • · Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; nebo
 • Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem zajištění fyzického a elektronického zabezpečení naší firmy a našich prostor (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody).
 Vyšetřování: odhalování, šetření a prevence porušování zásad a trestných činů, a to v souladu s platnými zákony.  
 • · Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; nebo
 • Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem založení, uplatňování nebo obhajoby našich právních nároků (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody).
 Soudní řízení: založení, uplatňování a obhajoba právních nároků.  
 • · Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti; nebo
 • Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem odhalování porušování a ochrany proti porušení našich zásad a platných zákonů (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody).
 Dodržování právních předpisů: plnění našich zákonných a regulatorních povinností podle platných zákonů.  Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.
 Zlepšování našich stránek, aplikací, výrobků a služeb: identifikace problémů s našimi stránkami, aplikacemi, výrobky nebo službami; plánování zlepšení našich stránek, aplikací, výrobků a služeb a vytváření nových našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb.  
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem zlepšování našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
 Nábor a žádosti o místo: náborová činnost; inzerce volných míst; vedení pohovorů; analýza vhodnosti pro příslušnou pozici; záznamy rozhodnutí o přijetí pracovníků; podrobnosti o nabídkách a informace o přijetí pracovníků.  
 • · Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (zejména ve vztahu k platným pracovněprávním předpisům); nebo
 • · Máme oprávněný zájem na zpracování za účelem provádění náborové činnosti a vyřizování žádostí o volná místa (pokud nad tímto oprávněným zájmem nepřevažují vaše zájmy, základní práva nebo svobody); nebo
 • Získali jsme váš předchozí souhlas se zpracováním (tento právní základ se použije pouze ve vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné – nepoužije se pro zpracování, které je jakkoli nezbytné nebo povinné).
   

 

 

(G)  Poskytování osobních údajů třetím osobám

 

Shrnutí – Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje poskytujeme: úřadům a regulatorním orgánům; našim externím poradcům; našim zpracovatelům; jakékoli straně, je-li to třeba v souvislosti se soudním řízením; jakékoli straně, je-li to třeba pro vyšetřování, odhalování nebo prevenci trestných činů; jakémukoli kupci naší firmy a jakýmkoli třetím osobám poskytujícím reklamu, pluginy nebo obsah používaných na našich stránkách nebo v našich aplikacích.

 

Osobní údaje poskytujeme dalším subjektům v rámci skupiny Hisense k legitimním obchodním účelům a k výkonu naší obchodní činnosti a poskytování našich stránek, aplikací, výrobků a služeb vám), a to v souladu s platnými zákony. Dále poskytujeme vaše osobní údaje:

 • vám a případně vašim určeným zástupcům;
 • úřadům a regulatorním orgánům na jejich žádost nebo za účelem nahlášení jakéhokoli skutečného porušení platného zákona nebo předpisu nebo podezření na toto porušení;
 • účetním, auditorům, právníkům a jiným externím odborným poradcům společnosti Hisense, a to za podmínky závazných smluvních závazků mlčenlivosti;
 • externím zpracovatelům (například poskytovatelům platebních služeb; přepravním firmám apod.), nacházejícím se kdekoli na světě, a to za podmínky splnění požadavků uvedených dále v této části (G);
 • jakékoli relevantní osobě, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu, pokud je to nezbytné pro založení, uplatňování nebo obhajobu právních nároků;
 • jakékoli relevantní osobě za účelem prevence, šetření, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo výkonu trestů;
 • jakémukoli relevantnímu externímu nabyvateli (nabyvatelům) v případě, že prodáváme nebo převádíme náš závod nebo aktiva nebo jakoukoli jejich část (i v případě reorganizace, zániku nebo likvidace); a
 • jakémukoli relevantnímu externímu poskytovateli, pokud naše stránky nebo aplikace využívají reklamu, pluginy nebo obsah třetích osob. Pokud se rozhodnete k interakci s takovouto reklamou, pluginy nebo obsahem, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s příslušným externím poskytovatelem. Doporučujeme, abyste si před jakoukoli interakcí s takovouto reklamou, pluginy nebo obsahem prostudovali pravidla ochrany osobních údajů této třetí osoby.

 

Pokud pověříme externího zpracovatele zpracováním vašich osobních údajů, bude se zpracovatel muset řídit závazným smluvním povinnostem: (i) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny a (ii) používat opatření na ochranu důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů, společně s jakýmikoli dalšími požadavky vyplývajícími z platných zákonů.

 

 

(H)   Mezinárodní předávání osobních údajů

 

Shrnutí – Mezinárodní předávání osobních údajů

Osobní údaje předáváme příjemcům v jiných zemích. Když předáváme osobní údaje z EHP příjemci mimo EHP, kde se nejedná o odpovídající jurisdikci, činíme tak na základě standardních smluvních doložek.

 

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru naší obchodní činnosti předáváme osobní údaje v rámci skupiny Hisense i do třetích zemí, jak je uvedeno v části (G) výše, a to v souvislosti s účely vymezenými v tomto prohlášení. Z tohoto důvodu předáváme osobní údaje do jiných zemí, které mohou mít odlišné zákony a požadavky na ochranu údajů oproti těm, které platí v zemi, kde se nacházíte.

 

Pokud předáváme vaše osobní údaje z EHP příjemcům mimo EHP, kteří se nenacházejí v odpovídající jurisdikci, činíme tak na základě standardních smluvních doložek. Máte nárok vyžádat si kopii našich standardních smluvních doložek pomocí kontaktních informací uvedených v části (Q) níže.

 

Upozorňujeme, že když předáváte jakékoli osobní údaje přímo subjektu Hisense usazenému v EHP, nejsme odpovědni za toto předání vašich osobních údajů. V každém případě však budeme zpracovávat vaše osobní údaje od okamžiku, kdy tyto údaje obdržíme, v souladu s ustanoveními tohoto prohlášení.

 

(I)    Zabezpečení údajů

                                                        

Shrnutí – Zabezpečení údajů

Provádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů. Dbejte prosím na to, abyste veškeré osobní údaje, které nám posíláte, poslali bezpečně.

 

Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření určená na ochranu vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným poskytnutím, neoprávněným přístupem a jinými nezákonnými nebo neoprávněnými formami zpracování, a to v souladu s platnými zákony.

 

Vzhledem k tomu, že internet je otevřený systém, přenos informací přes internet není zcela bezpečný. I když zavedeme veškerá rozumná opatření na ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených k nám přes internet – jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko a vy jste povinni zajistit, aby jakékoli osobní údaje, které nám posíláte, byly poslány bezpečně.

 

(J)   Přesnost údajů

                                                        

Shrnutí – Přesnost údajů

Podnikáme všechny rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou stále přesné a aktuální, a aby byly vymazány nebo opraveny, zjistíme-li nesrovnalosti.

 

Podnikáme všechny rozumné kroky, abychom zajistili:

 • aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a tam, kde je to nezbytné, stále aktuální; a
 • aby jakékoli vaše osobní údaje, které zpracováváme a které jsou nepřesné (při zohlednění účelů, za kterými jsou zpracovávány), byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

 

Občas vás můžeme případně požádat o potvrzení správnosti vašich osobních údajů.

 

(K)   Minimalizace údajů

                                                        

Shrnutí – Minimalizace údajů

Podnikáme všechny rozumné kroky, abychom omezili objem vašich osobních údajů, které zpracováváme, na nezbytné minimum.

 

Podnikáme všechny rozumné kroky k zajištění, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly omezeny na osobní údaje přiměřeně nezbytné v souvislosti s účely stanovenými v tomto prohlášení.

 

(L)   Uchovávání údajů

 

Shrnutí – Uchovávání údajů

Podnikáme všechny rozumné kroky k zajištění, aby vaše osobní údaje byly uchovávány po dobu, po kterou jsou zapotřebí v souvislosti se zákonným účelem.

 

Podnikáme všechny rozumné kroky k zajištění, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány pouze po minimální dobu nezbytnou k účelům stanoveným v tomto prohlášení. Kritéria pro stanovení doby, po kterou budeme uchovávat vaše osobní údaje, jsou následující:

 

(1)   Osobní údaje budeme uchovávat v podobě, která umožňuje identifikaci, pouze pokud:

(a)   s vámi udržujeme trvalý vztah (např. pokud jste uživatel našich služeb a/nebo výrobků nebo jste zákonným způsobem zařazeni do našeho seznamu příjemců a nepožádali jste o vyřazení); nebo

(b)   vaše osobní údaje jsou nezbytné v souvislosti se zákonnými účely uvedenými v tomto prohlášení, pro které máme platný právní základ (např. pokud jsou vaše osobní údaje uvedeny ve smlouvě mezi námi a vaším zaměstnavatelem a my máme oprávněný zájem na zpracování těchto údajů za účelem výkonu naší obchodní činnosti a plnění našich závazků vyplývajících z této smlouvy; nebo pokud máme zákonnou povinnost uchovávat vaše osobní údaje),

plus:

(2)   po dobu:

(a)   jakékoli platné promlčecí lhůty podle platných zákonů (tj. jakékoli doby, po kterou může jakákoli osoba vznést právní nárok vůči nám v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo pro kterou jsou vaše osobní údaje významné); a

(b)   dalších dvou (2) měsíců od skončení této platné promlčecí lhůty (tak, abychom v případě, že některá osoba vznese nárok na konci promlčecí lhůty, měli stále přiměřenou dobu, kdy můžeme identifikovat jakékoli osobní údaje, které se týkají tohoto nároku),

a:

(3)   dále, pokud jsou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky, budeme zpracovávat osobní údaje ještě po další dobu nezbytnou v souvislosti s tímto nárokem.

 

Během období uvedených v odstavci (a) a (b) výše omezíme zpracování vašich osobních údajů na uchovávání a udržován zabezpečení těchto údajů, pokud tyto údaje nebude třeba přezkoumat v souvislosti s jakýmkoli právním nárokem nebo jakýmkoli závazkem podle platných zákonů.

 

Jakmile případná období v odstavcích (1), (2) a (3) výše uplynou, buď:

 • příslušné osobní údaje trvale vymažeme nebo zničíme; nebo
 • příslušné osobní údaje anonymizujeme.

 

 

(M)  Vaše právní nároky

 

Shrnutí – Vaše právní nároky

Na základě platných zákonů máte řadu práv, mezi něž patří: právo neposkytnout nám vaše osobní údaje; právo na přístup k vašim osobním údajům; právo požádat o opravu nepřesností; právo požádat o výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci; právo odvolat souhlas a právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. V některých případech bude nutné prokázat vaši totožnost, než tato práva budou moci být uplatněna.

 

Na základě platných zákonů máte případně následující práva ohledně zpracování vašich příslušných osobních údajů:

 • právo neposkytnout nám vaše osobní údaje (nicméně upozorňujeme, že pokud nám neposkytnete vaše osobní údaje, nebudeme vám schopni poskytnout plný prospěch z našich stránek, aplikací, výrobků nebo služeb – např. nebudeme moci bez potřebných informací vyřídit vaše žádosti);
 • právo požádat o přístup k vašim příslušným osobním údajům nebo o jejich kopie společně s informacemi o povaze, zpracování a zpřístupnění těchto příslušných osobních údajů;
 • právo požádat o opravu nepřesností ohledně vašich příslušných osobních údajů;
 • právo požádat z oprávněných důvodů:
  • o výmaz vašich příslušných osobních údajů; nebo
  • o omezení zpracování vašich příslušných osobních údajů;
 • právo na přenos některých vašich příslušných osobních údajů k jinému správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo odvolat souhlas v případě, že zpracováváme vaše příslušné osobní údaje na základě vašeho souhlasu (s tím, že toto odvolání nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného před dnem, kdy obdržíme oznámení o tomto odvolání, a nebrání zpracování vašich osobních údajů na základě jakýchkoli dostupných právních základů); a
 • právo podat stížnost ohledně zpracování vašich příslušných osobních údajů k úřadu na ochranu osobních údajů (zejména pak k úřadu na ochranu osobních údajů členského státu EU, ve kterém žijete nebo ve kterém pracujete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení).

 

 

Na základě platných zákonů máte případně následující další práva ohledně zpracování vašich příslušných osobních údajů:

 • právo vznést námitku, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, proti zpracování vašich příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem a
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem za účelem přímého marketingu.

 

Tímto nejsou dotčena vaše práva ze zákona.

 

Pro uplatnění jednoho nebo několika z těchto práv nebo pro otázky o těchto právech nebo jakémkoli jiném ustanovení tohoto prohlášení nebo o zpracování vašich osobních údajů použijte prosím kontaktní informace uvedené v části (Q) níže. Upozorňujeme, že:

 • v některých případech bude nezbytné prokázat vaši totožnost, než tato práva budou moci být uplatněna; a
 • v případě, že vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (např. určení, zda jakékoli zpracování je v rozporu s platnými zákony), prošetříme vaši žádost přiměřeně rychle, než se rozhodneme, jaké kroky podnikneme.

 

(N)   Soubory Cookies a podobné technologie

 

Shrnutí – Soubory Cookies a podobné technologie

Osobní údaje zpracováváme za využití souborů označovaných jako Cookies a podobných technologií. Pro další informace viz naše zásady použití souborů Cookies (Cookie Policy).

 

Když navštívíte stránky nebo použijete některou aplikaci, zpravidla umístíme na vaše zařízení soubory Cookies nebo načteme soubory Cookies, které jsou na vašem zařízení uloženy, a to vždy na základě vašeho souhlasu, je-li to nutné, a v souladu s platnými zákony. Soubory Cookies používáme k záznamu informací o vašem zařízení, vašem prohlížeči a v některých případech o vašich preferencích a zvycích při prohlížení. Osobní údaje zpracováváme pomocí souborů Cookies a podobných technologií v souladu s našimi zásadami použití souborů Cookies (Cookie Policy) následujícím způsobem:

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/cookie-notice/

Hisense France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales/utilisation_cookies

Hisense Germany GmbH: www.hisense.de/cookiehinweis

Hisense Italy S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/cookie noti